Op. Dr. Duygu Mutlu İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

Op. Dr. Duygu Mutlu tarafından işletilen www.duygumutlu.com internet sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumak önceliklerimizdendir.

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, Harbiye, Mim Kemal Öke Cd. Lal Apt No:23 D:3, 34367 Şişli/İstanbul adresinde yer alan veri sorumlusu Op. Dr. Duygu Mutlu nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir. 

1- Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

Tarafınızca paylaşılan kişisel veriler, KVKK’nın 4. maddesi gereğince, hukuka uygunluk ve dürüstlük ilkelerine uygun olarak, doğru ve gerekli durumlarda güncel olacak şekilde işlenir. Bu veriler, Op. Dr. Duygu Mutlu tarafından verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak belirli, açık ve meşru amaçlar için çağrı merkezi, internet, mobil uygulamalar, fiziksel mekanlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel veya elektronik yollarla işlenir ve işleme faaliyetleri, ilgili amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak gerçekleştirilir. Ayrıca, mevzuatta öngörülen veya işlenen amaç için gerekli olan süre boyunca ve kuruluşumuz tarafından belirlenen bu aydınlatma ve bilgilendirme metninde belirtilen süre kadar saklanır.

Temel prensibimiz kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenmemesidir. Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Verileriniz ve Bunların İşlenme Amaçları ise; Sağlık verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere aşağıda sayılan kişisel verileriniz, Op. Dr. Duygu Mutlu tarafından bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

 • Kimlik Bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici T.C. kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz;
 • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, Web sitemiz ve mobil uygulamamızın kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileriniz ve konum verileriniz.
 • Muhasebe Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz; güvenlik amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz,
 • Sağlık Bilgileriniz: Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu, check-up, reçete, teşhis ve tedavi bilgileri ile varsa yapılan cerrahi müdahale ve gözlem altındaki tıbbi işlemlere ilişkin veriler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz, ve ilgili her türlü kişisel verileriniz. 

Op. Dr. Duygu Mutlu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz sayılan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir;

 • Kimliğinizi teyit etme, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
 • Muayenehanemiz ve anlaşmalı hastane ve tıp merkezlerimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi, sağlık durumunuzun takip edilebilmesi, iyileşme sürecinizin takibi, gerçekleştirilen operasyonun başarısının değerlendirilmesi ve sağlık hizmetlerinin daha etkin ve hızlı şekilde yürütülmesi, sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızın analiz edilmesi ve sağlık verilerinizin saklanması, ilaç temini, randevu almanız halinde randevu hakkında sizi bilgilendirebilme,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme faaliyetlerinin yerine getirilmesi, sağlık hizmetlerinin geliştirmesi amacıyla değerlendirmelerde bulunma, araştırma yapılması, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, sağlık hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması,
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilmesi, muayenehanemizce sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temin edilmesi, çalışanlarımızın eğitimi ve geliştirilmesi, suiistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi, engellenmesi ve işlemlerin geri alınması,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi, anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması, hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırma ve benzeri amaçlar.

Ancak, aşağıda sayılan hallerden en az birisinin bulunması halinde kişisel verinizin açık rızanız olmasa da işlenmesi mümkündür:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hali.
 • Ayrıca sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, Op. Dr. Duygu Mutlu tarafından Açık Rıza’nız aranmaksızın işlenebilecektir. Mevzuatta yer alan sır saklama yükümlülüğüne ilişkin düzenlemelere ve tedbirlere tarafımızca titizlikle uyulur.
2- İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Hizmet alanlarımıza ait kişisel verileriniz, Op. Dr. Duygu Mutlu tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların anlaşmalı kurum ve kişiler tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Op. Dr. Duygu Mutlu’nun ticari yahut bilimsel stratejilerinin planlanması ve icrası, Op. Dr. Duygu Mutlu ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temini amacıyla ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, KVKK, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde; özel sigorta şirketleri, Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içindeki üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

3- Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda anılan amaçlar, sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Op. Dr. Duygu Mutlu’nun akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebepleri;

 • KVKK,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, KVKK’nın 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4- Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesine göre “ilgili kişinin” hakları şunlardır:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Veri Güvenliği ve İlgili Kişinin Hak Arama Yöntemleri:

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

İlgili Kişi yukarıda anılan ve KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve www.duygumutlu.com adresinde bulunan veya muayenehaneden fiziki olarak temin edilecek başvuru formunu açık ve tam bir şekilde doldurarak, ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile Harbiye, Mim Kemal Öke Cd. Lal Apt. No:23 D:3, 34367 Şişli/İstanbul adresine ileterek, Op. Dr. Duygu Mutlu KEP adresine ([email protected]) elektronik posta yoluyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak tarafımıza ücretsiz olarak iletebileceklerdir:

Op. Dr. Duygu Mutlu İlgili Kişinin başvurusunu 30 gün içinde neticelendirerek talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. İlgili kişi, KVKK’nın 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde, Op. Dr. Duygu Mutlu’nun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halükarda başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na şikâyette bulunabilir.