Whatsapp Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Op. Dr. Duygu Mutlu tarafından WhatsApp uygulaması kullanarak yapacağınız görüşmenize yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmıştır. WhatsApp uygulaması aracılığıyla paylaştığınız “ad, soyadı, telefon, e-posta vb. kişisel verileriniz, ile yazdığınız mesajlarınız ve yüklediyseniz özel nitelikli sağlık bilgi, resim ve dosyalarınız”; Op. Dr. Duygu Mutlu tarafından sunulan sağlık hizmetlerinden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ve başvuruda bulunduğunuz konu hakkında ve talep ettiyseniz randevunuzu teyit etmek ve sizinle iletişim kurulabilmesi maksadıyla işlenmektedir.

Söz konusu veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi” hukuki sebebine dayanarak KVKK’nın öngördüğü çerçevede, gönderme amacınızla sınırlı ve ölçülü olarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmekte olup, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Görüşme süresince tarafımızla kendi iradeniz ile paylaşacağınız tüm kişisel verileriniz, WhatsApp sunucularının yurt dışında bulunması sebebiyle KVKK’nın 9. maddesi kapsamında yurt dışına aktarılmış sayılmaktadır. Size otomatik olarak bildirilen karşılama mesajını takiben tarafımızla WhatsApp üzerinden iletişim kurmayı kabul etmeniz halinde, kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılmasına açık rıza vermiş olacaksınız.

Uçtan uca şifrelenen mesajlar teslim edildikten sonra WhatsApp sunucularında değil, cihazınızda depolanmaktadır. WhatsApp uygulamasının gizlilik politikasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://www.whatsapp.com/legal/updates/privacy-policy/?lang=tr

Sağlık hizmetimizden yararlanmayı tercih etmemeniz halinde kişisel verileriniz, 1 (Yıl) boyunca yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Op. Dr. Duygu Mutlu tarafından kişisel verilerin işlenmesi, korunması, saklanması ve imhası politikasına uygun şekilde veya talebiniz üzerine KVKK ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Sağlık hizmetimizden yararlanmanız halinde aydınlatma yükümlülüğümüzü ayrıca yerine getirmekteyiz. KVKK Aydınlatma Metni’ne www.duygumutlu.com internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları ve Başvuru Haklarının Kullanılması

KVKK’nın 11. maddesine göre “ilgili kişinin” hakları şunlardır:

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri Güvenliği ve İlgili Kişinin Hak Arama Yöntemleri

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

İlgili Kişi yukarıda anılan ve KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve www.duygumutlu.com adresinde bulunan başvuru formunu açık ve tam bir şekilde doldurarak, ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile Harbiye, Mim Kemal Öke Cd. Lal Apt No:23 D:3, 34367 Şişli/İstanbul adresine ileterek, Op.Dr. Duygu Mutlu KEP adresine ([email protected]) elektronik posta yoluyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak tarafımıza ücretsiz olarak iletebileceklerdir.

Op. Dr. Duygu Mutlu İlgili Kişinin başvurusunu 30 gün içinde neticelendirerek talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir.

İlgili kişi, KVKK’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde, Op. Dr. Duygu Mutlu’nun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halükarda başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na şikâyette bulunabilir.